TINKER BOARD 2S ROOT ANDROID

Cài đặt tools cần thiết trên Ubuntu 20

sudo apt update
sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot

Cài đặt Android cho Tinker Board 2S

Download Tinker Board Android OS

Link: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Embedded_IPC/Tinker%20Board%202/Tinker_Board_2-Android11-v2.0.6-20220303.zip?model=Tinker%20Board%202S

Cài đặt Android OS vào Tinker Board 2S

Ở đây mình sử dụng chức năng USB UMS (USB Mass Storage) trên Tinker Board U-boot. Chức năng này giúp giả lập bộ nhớ eMMC trên Tinker Board 2S thành một ổ đĩa vật lý. Từ đó dùng tools balenaetcher trên Windown để flash Android OS vào eMMC của Tinker Board 2S.

Root Tinker Board 2S

 • Download các tool cần thiết để root cho Tinker Board 2S: https://www.mediafire.com/folder/mncw8m6p6z0im/tinker_board_resource
 • Cắm dây USB C để giao tiếp Tinker Board 2S tới máy tính Ubuntu
 • Nạp file boot.img trong thư mục download lên Tinker Board 2S
  adb push boot.img /storage/emulated/0/Download/
  
 • Install Magisk tools lên Tinker Board 2S
  adb install Magisk.apk
  
 • Cắm bàn phím và chuột vào Tinker Board để chạy ứng dụng Magisk
 • Press the Install button
 • Choose "Select and Patch a File" in method, and select the boot.img file,
 • The Magisk app will patch the boot.img file to [Internal Storage]/Download/magisk_patched_[random_strings].img
 • Pull magisk_patched_[random_strings].img to your PC
  adb pull /storage/emulated/0/Download/magisk_patched_[random_strings].img
  
 • Flash boot image patched by magisk in fastboot mode
  adb reboot-bootloader
  sudo fastboot flash boot magisk_patched_[random_strings].img
  sudo fastboot reboot
  
 • Install rootChecker
  adb install RootChecker.apk
  
 • Install Youtupe TV
  adb install youtube_tv.apk