THÊM NOR FLASH MỚI VÀO LINUX KERNEL LICHEEPI NANO

Mục đích

Mình có gặp một trường hợp là cần dump một firmware camera dùng norflash, khi dùng tools CH341A + flashrom thì vẫn không nhận biết được norflash đó. Thế mình mới nảy ra ý tưởng là khò con norflash đó và hàn lên board LicheePi Nano.

Về cơ bản thì khi boot board Licheepi Nano lên thì nó phát hiện được norflash và các ID của norflash nhưng không biết các thông số như kích thước, erase size, block size là bao nhiêu.

Chỉ có log kernel phun ra như sau

spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 57 88 99 20

Trong trường hợp này chúng ta có 2 bước cần làm như sau:

 • Download source linux kernel hổ trợ LicheePi Nano.
git clone https://github.com/ninhnn2/linux-5.4.77.git
 • Thêm JEDEC id vào driver norflash trong Linux kernel source.

Tại source linux kernel đi tới thư mục

cd drivers/mtd/spi-nor

Ở đây mình biết norflash cần đọc của hãng winbond nên chúng ta sẽ xem file chứa các thông tin norflash của winbond

vim winbond.c

Ta sẽ thấy các norflash được định nghĩa trong một mảng struct sau

static const struct flash_info winbond_parts[] = {
	/* Winbond -- w25x "blocks" are 64K, "sectors" are 4KiB */
	{ "w25x05", INFO(0xef3010, 0, 64 * 1024, 1, SECT_4K) },
	{ "w25x10", INFO(0xef3011, 0, 64 * 1024, 2, SECT_4K) },
	{ "w25x20", INFO(0xef3012, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) },
	{ "w25x40", INFO(0xef3013, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) },
	{ "w25x80", INFO(0xef3014, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) },
	{ "w25x16", INFO(0xef3015, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) },
	{ "w25q16dw", INFO(0xef6015, 0, 64 * 1024, 32,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25x32", INFO(0xef3016, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "w25q16jv-im/jm", INFO(0xef7015, 0, 64 * 1024, 32,
				 SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ |
				 SPI_NOR_QUAD_READ | SPI_NOR_HAS_LOCK |
				 SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25q20cl", INFO(0xef4012, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) },
	{ "w25q20bw", INFO(0xef5012, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) },
	{ "w25q20ew", INFO(0xef6012, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) },
	{ "w25q32", INFO(0xef4016, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "w25q32dw", INFO(0xef6016, 0, 64 * 1024, 64,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
			  OTP_INFO(256, 3, 0x1000, 0x1000)
	},

	{ "w25q32jv", INFO(0xef7016, 0, 64 * 1024, 64,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
	},
	{ "w25q32jwm", INFO(0xef8016, 0, 64 * 1024, 64,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
			  OTP_INFO(256, 3, 0x1000, 0x1000) },
	{ "w25q64jwm", INFO(0xef8017, 0, 64 * 1024, 128,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25q128jwm", INFO(0xef8018, 0, 64 * 1024, 256,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25q256jwm", INFO(0xef8019, 0, 64 * 1024, 512,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25x64", INFO(0xef3017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	{ "w25q64", INFO(0xef4017, 0, 64 * 1024, 128,
			 SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
	{ "w25q64dw", INFO(0xef6017, 0, 64 * 1024, 128,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25q64jvm", INFO(0xef7017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	{ "w25q128fw", INFO(0xef6018, 0, 64 * 1024, 256,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25q128jv", INFO(0xef7018, 0, 64 * 1024, 256,
			  SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			  SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB) },
	{ "w25q80", INFO(0xef5014, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) },
	{ "w25q80bl", INFO(0xef4014, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) },
	{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
	{ "w25q256", INFO(0xef4019, 0, 64 * 1024, 512,
			 SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ)
	 .fixups = &w25q256_fixups },
	{ "w25q256jvm", INFO(0xef7019, 0, 64 * 1024, 512,
			   SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
	{ "w25q256jw", INFO(0xef6019, 0, 64 * 1024, 512,
			   SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
	{ "w25m512jv", INFO(0xef7119, 0, 64 * 1024, 1024,
			  SECT_4K | SPI_NOR_QUAD_READ | SPI_NOR_DUAL_READ) },
	{ "w25q512jvq", INFO(0xef4020, 0, 64 * 1024, 1024,
			   SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
};

Tiếp theo ta chỉ việc thêm các thông số norflash cần đọc vào mảng struct trên như sau

{ "newnorflashname", INFO(0x578899, 0, 64 * 1024, 1, SECT_4K) },

Với "0x578899" là JEDEC id

Sau khi hoàn tất việc thêm norflash vào struct thì chúng ta rebuild lại linux kernel và update vào rom của LicheePi Nano.